หน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

หน้าที่

  1. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสานงานกับผู้สอนแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการวัดผลประเมินผลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
  4. ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
  5. นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

ผู้รับมอบหมายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้อาจารย์ประสรรค์   ตันติเสนาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   jnewja@hotmail.com

อาจารย์ประภาพร   แสงอนุศาสน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1748
E-mail:
   praphaporn0@gmail.com

อาจารย์พันธ์ศิริ   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   phansirim2010@hotmail.com

อาจารย์ศิพร   อนันต์ธีระชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   siporna@nu.ac.th

อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   khanchai_si@hotmail.com

อาจารย์อิสรพงศ์   คงเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   totobabo191@gmail.com

อาจารย์ทวีสิน   อำนวยพันธ์วิไล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   thaweesin@gmail.com

อาจารย์วันทกาญจน์   เล็กกระจ่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
E-mail:
   wlekkrajang@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559