งานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยโรงเรียน)

หน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยโรงเรียน)

  1. วางแผนดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางในดารดำเนินงานของกรรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านอนามัยโรงเรียน
  3. บริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรและรักเรียน
  4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรและนักเรียน
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายงานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยโรงเรียน)

อาจารย์นิกุน   เพ็งผล

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ(อนามัยโรงเรียน)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1717
E-mail:
   nikun_p@hotmail.comเรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559