งานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)

หน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)

  1. วางแผนดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในด้านกีฬาและพลานามัยของโรงเรียน
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านกีฬาและพลานามัยของนักเรียน
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับบุคลากรและนักเรียน
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายงานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)

อาจารย์ขวัญชัย   ศิริเวช

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   khanchai_si@hotmail.comอาจารย์อิสรพงศ์   คงเมือง

งานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   totobabo191@gmail.com

อาจารย์สถิต   จรูญไธสง

งานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1706
E-mail:
   jroonthaisong@hotmail.com

อาจารย์เอกสิษฐ์   หาแก้ว

งานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   eakkasith@nu.ac.th

อาจารย์จาตุรันต์   วัฒนากุล

งานส่งเสริมสุขภาพ(กีฬาและพลานามัย)
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jaturun1112@gmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559