งานการเงินและบัญชี

หน้าที่งานการเงินและบัญชี

 1. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้
 2. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินรับฝากกองคลัง เงินงบประมาณแผ่นดินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. จัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
 4. ออกใบเสร็จรับเงินรายได้ต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อนำส่งกองคลัง
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายของโรงเรียน
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
 7. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารต่างๆทางการเงิน
 8. จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการลงบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียน
 9. ดำเนินการด้านการเงิน และด้านบัญชีโครงการเงินทุนหมุนเวียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. ควบคุม ติดตาม และดำเนินการด้านเอกสารค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 11. ให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
 12. คุมยอดเงินสดในมือให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใบคืนเงินยืม
ใบยืมเงินงบประมาณแผ่นดิน
ใบยืมเงินงบประมาณรายได้

บันทึกรายงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน
หลักฐานการจ่ายเงิน(ใบขวาง)

แจ้งธนาคารและเลขที่บัญชีเพื่อนำฝากเงินเดือน
ขอสลิปเงินเดือน
ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หนังสือยกเลิกการหักเงินเดือน(กรณีกู้เงิน)

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (4231)
รายงานการเดินทาง (8708)

ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบมอบฉันทะ
ใบสำคัญรับเงิน

มติคณะรัฐมนตรี
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครรสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประกาศการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2551
เงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ
เช็คหมดอายุ(เกิน 6 เดือน)
ระเบียบเบิกจ่ายของโรงเรียนฯ
อัตราการเบิกเงินงบประมาณรายได้
อัตราเบิกตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
มอบอำนาจ ผอ.ไม่เกิน 100,000 บาท
อัตราเบิกค่าโทรศัพท์ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
ขั้นตอนการยืมเงินงบประมาณแผ่นดิน
อัตราตรวจสุขภาพนักเรียน
คำสั่งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารโรงเรียน (เริ่ม 1 ม.ค. 60)
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจบริหาร
แจ้งอัตราการเบิกจ่ายประจำโรงเรียน (เพิ่มเติม)
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย-การบริหารงบประมาณและการเงินรายได้-พ.ศ.2561
รายงานการเบิกจ่าย
รายงานเงินคงเหลือ
รายงานงบการเงินหน่วยงานย่อย

ผู้รับมอบหมายงานการเงินและบัญชีนางอมรรัตน์   บุญมี

งานการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1761
   หรือ 055-96-1186
E-mail:
   amornratp@nu.ac.th

นางสาวบุญณิสา   ท้วมวงษ์

งานการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ
   หรือ 055-96-1186
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559