งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  1. วางระบบในการเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้มีความเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ทั้งที่เป็นเอกสารและระบบออนไลน์
  2. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดทำทำเนียบรุ่น ทำเนียบศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน โดยประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
  3. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ผู้รับมอบหมายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์วิวรรษา   ภาวะไพบูลย์

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
E-mail:
   wiwansa.p@gmail.comอาจารย์วรอัญญู   ณรงค์เดชา

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   woraunyun@nu.ac.th

อาจารย์ศิพร   อนันต์ธีระชัย

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   siporna@nu.ac.th

อาจารย์วันทกาญจน์   เล็กกระจ่าง

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
E-mail:
   wlekkrajang@hotmail.com

อาจารย์สรัสวดี   ภู่กร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   pookorn_sarat@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559