งานวัดและประเมินผล

หน้าที่งานวัดและประเมินผล

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลทุกปีการศึกษา
  3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการวัดผลและประเมินผลนักเรียน
  4. ตรวจสอบการจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/คำร้อง/ดาวน์โหลด

ปะหน้าซองข้อสอบ.docx
2. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf
ปกข้อสอบ
แผนผังห้องสอบ.docx
ใบรายชื่อเข้าสอบม.ปลาย.pdf

ผู้รับมอบหมายงานวัดและประเมินผล

อาจารย์อัจจิมา   เมืองชื่น

หัวหน้างานวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   ajimam@nu.ac.thอาจารย์วราภรณ์   พิรัตน์

งานวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   kru.boboo@gmail.com

อาจารย์รัฐพงษ์   โพธิรังสิยากร

งานวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   aj.ratta@gmail.com

อาจารย์กาญจนา   อุทิศ

งานวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   gookgik_kk@hotmail.com

อาจารย์ณัชาพร   จันทร์เกษม

งานวัดและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559