งานความปลอดภัยและจราจร

หน้าที่งานความปลอดภัยและจราจร

  1. วางระบบดูแลการจัดการความปลอดภัยภายในโรงเรียนและหอพัก รวมทั้งการจราจรภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยสูงสุด
  2. ดูแลระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
  3. ติดตามการแจ้งซ่อม กรณีกล้องวงจรปิดมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  5. ให้บริการข้อมูลของระบบกล้องวงจรปิด
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกของความปลอดภัย และเห็นคุณต่าของความปลอดภัยเป็นสำคัญ
  7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสภาพจิตใจ
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายงานความปลอดภัยและจราจร

อาจารย์มรกต   แสนกุล

หัวหน้างานความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1747
E-mail:
   morakot23@hotmail.comอาจารย์เอกสิษฐ์   หาแก้ว

งานความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   eakkasith@nu.ac.th

นายยศวรรธน์   บุญธรรม

งานความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1760
E-mail:
   thirsty_me@hotmail.com

นายวันเฉลิม   จันทร์ทรง

งานความปลอดภัยและจราจร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1753
E-mail:
   wanchalermj@nu.ac.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559