งานวินัย

หน้าที่งานวินัย

  1. ดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป้นไปตามกฏระเบียบของโรงเรียน
  2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลความประพฤติของนักเรียนและสร้างเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายงานวินัย

อาจารย์นิกุน   เพ็งผล

หัวหน้างานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1717
E-mail:
   nikun_p@hotmail.comอาจารย์ธนวลัย   กูลประดิษฐ์

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   jj_tanawalai@hotmail.com

อาจารย์ประสรรค์   ตันติเสนาะ

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   jnewja@hotmail.com

อาจารย์เศกสิทธิ์   อิ่มผึ้ง

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   satitnu_nong@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
E-mail:
   thanasin_eak@hotmail.com

ดร.ทิพวรรณ   ธรรมาธิวัฒน์

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1715
E-mail:
   Puyjaa@hotmail.com

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559