งานวินัย

หน้าที่งานวินัย

  1. ดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป้นไปตามกฏระเบียบของโรงเรียน
  2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลความประพฤติของนักเรียนและสร้างเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายงานวินัย

ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ   อินพาเพียร

หัวหน้างานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1731
E-mail:
   thanasin_eak@hotmail.comอาจารย์เศกสิทธิ์   อิ่มผึ้ง

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   satitnu_nong@hotmail.com

อาจารย์สุภิญญา   สายทน

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1780
E-mail:
   saithon_satitnu@hotmail.co.th

อาจารย์ธนัสนันทน์   กาวิละนันท์

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   

อาจารย์วันทกาญจน์   เล็กกระจ่าง

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1776
E-mail:
   wlekkrajang@hotmail.com

อาจารย์สรัสวดี   ภู่กร

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   pookorn_sarat@hotmail.com

อาจารย์พิทักษ์   พูลเจริญศิลป์

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   n242903@hotmail.com

อาจารย์วชิรญาณ์   สัจจากุล

งานวินัย
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559