เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร