เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร