เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เฉพาะสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการเก็บคะแนนกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบวัดผลการศึกษากลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Prepared Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
เปลี่ยนแปลงวันการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ขอเชิญนักเรียนมัธยมสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ขอแจ้งวันเปิดหอพักให้นักเรียนขนสัมภาระและเข้าหอพัก (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
แจ้งกำหนดการเปิดชำระเงินค่าบำรุง หอพักนักเรียน รอบที่ 2 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน รอบที่ 2 รับจำนวนเพิ่มเติม 47 คน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รายชื่อห้องสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
เปิดทดลองระบบจองหอพักนักเรียนและเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การใช้งานระบบดูผลการเรียนออนไลน์ คะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันหลังเลิกเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงเฝ้าระวังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศผลการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งนักเรียนที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ชำระเงินก่อน 16.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กรอกเอกสาร "หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ"
ห้องเรียนสำหรับวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับสมุดพก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562
การนำส่งสำเนาใบ ปพ.1 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Net สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
[Update]-รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ตารางรายวิชาเรียน และรายชื่อครูผู้สอน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2563
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข ผลการเรียนรอบ 2 ในวันที่ 23 – 24 มี.ค. 2563
รหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ด่วน! นักเรียนจะไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่มีปัญหาในการขอจบการศึกษาให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน *** ด่วนที่สุด ***
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทสังคม
แนวปฏิบัติ การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการงดให้บริการยืม-คืนหนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประกาศนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
เปิดระบบจองหอพักนักเรียน (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการเปิดทดลองระบบการจองหอพัก เปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
โครงการ TEDET เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อัพเดตวันที่ 08 กรกฎาคม 2562)
รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สถานที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเพื่อจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตฯ
ปฏิทินกิจกรรมโครงงาน ม.2 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2561 19.00 น.)
รายวิชาและสถานที่เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การสมัครเรียนวิชาชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala