โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


อาจารย์มรกต แสนกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน


อาจารย์นิกุน เพ็งผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


อาจารย์ณิชา ราตรี

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


อาจารย์วชิรญาณ์ สัจจากุล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


อาจารย์ประยูร คำเติม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน


อาจารย์สุภิญญา สายทน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559