โครงสร้างองค์กร

      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดโครงสร้างโรงเรียนออกเป็น 3 ฝ่าย 1 สำนัก  คือ  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการทั่วไป และสำนักงานโรงเรียน ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงาน

นางอรุณี อ่อนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


อาจารย์มรกต แสนกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป


อาจารย์นิกุน เพ็งผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน


เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559