โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร


ดร.ทิพวรรณ ธรรมาธิวัฒน์

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ


ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ อินพาเพียร

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน


อาจารย์มรกต แสนกุล

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน


อาจารย์นิกุน เพ็งผล

รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร


เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559