ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเส้นทางการบริหาร

ตำแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)
- ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
17 มิถุนายน 2558
ถึง ปัจจุบัน
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 มิถุนายน 2553
ถึง 19 มกราคม 2556
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวางแผน
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 กุมภาพันธ์ 2548
ถึง 2554
- หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23 สิงหาคม 2543
- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
2539
- ผู้อำนวยการหน่วยสอนจังหวัดตาก
  โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2539
- หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
1 มิถุนายน 2538
ถึง 3 เมษายน 2539
- รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 มกราคม 2536
ถึง 14 มิถุนายน 2537
- หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก
26 มิถุนายน 2528
ถึง 27 มกราคม 2529
- ผู้ช่วยรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20 กันยายน 2527
ถึง 31 มีนาคม 2528
- หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก
30 มิถุนายน 2524
ถึง 24 ตุลาคม 2529

นโยบายการบริหารโรงเรียน

บริหารแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรพัฒนาอย่างมั่นคง โดยสร้างให้บุคลากรตระหนักว่ากระบวนการหรือระบบเป็นสิ่งที่จำเป็นให้องค์กรเดินได้ด้วยระบบที่มีผู้ออกแบบไว้ไม่ว่าใครมาทำในตำแหน่งนั้นก็สามารถทำตามระบบนั้นๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบที่ดำเนินอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภารกิจผู้อำนวยการโรงเรียน

 1. พัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนให้นักเรียนเป็นกล้าเสลาที่แข็งแกร่ง พร้อมเติบโต เป็นบัณฑิตในสถาบันการศึกษาทั่วโลก
 2. ครูต้องเข้าใจธรรมชาติของคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างดี เพื่อจะได้ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถาพของนักเรียน
 3. พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข รู้จักบทบาทหน้าที่ของนักเรียน เป็นเยาวชนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นพลโลกที่ดี

นโยบายการบริหารงาน

ด้านอาคารสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบอย่างได้ตลอดเวลา ซึ่งขณะนี้โรงเรียนมีอาคารที่ต้องปรับปรุงมาก เช่น รื้อหอพักเก่า สมัย วศ. มศว. ซ่อมแซมสิ่งชำรุดหลายอาคาร

 1. ให้นักเรียนมีความภูมิใจในโรงเรียน มีคุณลักษณะที่ดี ตามคำปฏิญาณทุกประการ
 2. ให้นักเรียนพึงตระหนักในบทบาทหน้าที่และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
 3. ให้นักเรียนฉลาดใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนนรู้ไม่ควรหลงเพลินไปกับเกมส์ ตลอดจนการคุยกันหรือส่งสารต่างๆไปทางไลน์ จนดูกลืนเวลาของนักเรียนโดยไม่รู้ตัว
 4. นักเรียนต้องรู้จักวางแผนการใช้เวลาให้สามารถทำกิจกรรมการเรียน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ อย่างสมดุล
 5. นักเรียนทุกคนต้องร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างรู้คุณค่า
 6. โรงเรียนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์ แต่สนับสนุนให้นักเรียนใช้จักรยาน ทั้งนี้จำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยให้ถูกต้อง และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 1. ด้านวิชาชีพ ครูพึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างน้อยในด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบตลอดจนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
 2. ด้านวิชาการ ครูพึงพัฒนาความรู้ในศาสตร์ของตนเองให้แม่นยำ

ทั้งนี้ครูสามารถศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากทั่วโลก สามารถลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ในฐานะครูได้ ครูสามารถร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นทั้งผู้รับและผู้เผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ของตนออกสู่สังคมได้ ซึ่งจะช่วยให้ครูมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ และย่อมเกิดผลดีต่อนักเรียนโดยปริยาย

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559