ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom
สรุปข้อมูลที่ผู้ปกครอง และนักเรียนควรทราบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ร้านค้าออนไลน์โครงการเงินทุนหมุนเวียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดพร้อมให้บริการแล้ว
การรับเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
วิธีการรับเอกสารจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เปิดจองหอพักนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนใหม่
แบบสอบถามผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom
กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยนเรศวร 11 พ.ค. 2563
การแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการ " กล้าเสลา" เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คณะครูจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของระดับจังหวัดในแต่ละรายวิชา
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น ปีการศึกษา 2562 ของ สสวท.


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Net สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ตารางรายวิชาเรียน และรายชื่อครูผู้สอน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มี.ค. - 22 มิ.ย. 2563
แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข ผลการเรียนรอบ 2 ในวันที่ 23 – 24 มี.ค. 2563
รหัสประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคชดเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ด่วน! นักเรียนจะไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-05-08 12:55:17
 • เผยแพร่วันที่: 2020-04-27 11:44:04
 • เผยแพร่วันที่: 2020-04-17 16:21:37
 • เผยแพร่วันที่: 2020-04-03 10:31:45
 • เผยแพร่วันที่: 2020-04-02 10:44:52


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559