โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : NUIC Camp 2020
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว ฉบับปรับปรุง 8 ตุลาคม 2563
การสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (สสวท.)
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
การเขารวมแข่งขันคณิตศาสตร ประเทศไทย ( Thailand Mathematics Contest -TMC ) ครั้งที่ 9
สำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมประชุมแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2563
”การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564”
ประชุมครูผู้สอนนักเรียนห้องเรียน EIS (English integrated study)
พิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก) ประจำปี 2563
ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16
รางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายชื่อห้องสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
เปิดทดลองระบบจองหอพักนักเรียนและเปิดระบบจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักเรียน (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563
แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
การใช้งานระบบดูผลการเรียนออนไลน์ คะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันหลังเลิกเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงเฝ้าระวังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
[Update]-รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


สายตรงผู้อำนวยการ

แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (8 ต.ค. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-21 15:55:38
 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-21 14:24:32
 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-12 13:27:43
 • เผยแพร่วันที่: 2020-10-09 13:11:36
 • เผยแพร่วันที่: 2020-09-28 14:05:34


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant