ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมประชุมแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2563
”การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564”
รับสมัครโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (ร้านก๋วยเตี๋ยว, กวยจั๊บ)
การผ่อนผันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนผังการรับ-ส่งนักเรียน และแนวปฏิบัติการจัดการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมแนะแนวผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 “ ผ่านระบบ TCAS
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกพระนเรศ ปีการศึกษา 2563
สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน (ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว,กวยจั๊บ)
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ 2)
การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก) ประจำปี 2563
ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16
รางวัลการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

การใช้งานระบบดูผลการเรียนออนไลน์ คะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบสำรวจความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันหลังเลิกเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงเฝ้าระวังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
[Update]-รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ประกาศผลการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งนักเรียนที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ชำระเงินก่อน 16.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กรอกเอกสาร "หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ"
การรับสมุดพก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562


สายตรงผู้อำนวยการ

แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (19 มิ.ย. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-08-26 16:53:12
 • เผยแพร่วันที่: 2020-09-01 11:16:47
 • เผยแพร่วันที่: 2020-08-13 16:20:56
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-30 18:45:14
 • เผยแพร่วันที่: 2020-07-30 10:47:58


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559