รับสมัครโครงการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ (ร้านก๋วยเตี๋ยว, กวยจั๊บ)
การผ่อนผันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนผังการรับ-ส่งนักเรียน และแนวปฏิบัติการจัดการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 กรกฎาคม 2563
กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักโรงเรียน วันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 นี้
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิธีค้นหาความถนัดและพัฒนาลูกให้ตรงกับบุคลิกตัวตน
โครงการ “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
โครงการ “หลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563”
ทีมบริหารโรงเรียน เข้าสำรวจและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ในวิชาเลือกเสรี รายวิชา”ภูมิปัญญาพื้นบ้าน”
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางประจำวันหลังเลิกเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติการเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงเฝ้าระวังสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
[Update]-รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ประกาศผลการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แจ้งนักเรียนที่ชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ชำระเงินก่อน 16.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กรอกเอกสาร "หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ"
การรับสมุดพก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562
ห้องเรียนสำหรับวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การนำส่งสำเนาใบ ปพ.1 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563


สายตรงผู้อำนวยการ

แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (19 มิ.ย. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-08-13 16:20:56
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-30 18:45:14
 • เผยแพร่วันที่: 2020-07-30 10:47:58
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-24 16:10:41
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-18 09:11:22


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559