แผนผังการรับ-ส่งนักเรียน และแนวปฏิบัติการจัดการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 กรกฎาคม 2563
กำหนดการขนย้ายสัมภาระเข้าหอพักโรงเรียน วันที่ 20-21 และวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 นี้
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิธีค้นหาความถนัดและพัฒนาลูกให้ตรงกับบุคลิกตัวตน
ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
การรายงานตัว รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และมาตรการช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองด้านการชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล อุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายและหนังสือเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา​ และวันเข้าพรรษา​ พุทธศักราช​ 2563
ประชุมสรุปงานนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา “การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา”
ต้อนรับ ปฐมนิเทศ และให้ข้อมูลแก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาฝึกประสบการณ์ในรายวิชา “การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา”
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะจากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุดของระดับจังหวัดในแต่ละรายวิชา


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายวิชาชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 กรอกเอกสาร "หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือ"
ห้องเรียนสำหรับวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับสมุดพก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 4 และ 5 ปีการศึกษา 2562
การนำส่งสำเนาใบ ปพ.1 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
การรับบัญชีผู้ใช้ NU-Net สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ตารางรายวิชาเรียน และรายชื่อครูผู้สอน


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ปฏิทินการศึกษา 2563 ฉบับชั่วคราว (19 ก.ค. 63)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-30 18:45:14
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-29 13:44:28
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-24 16:10:41
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-18 09:11:22
 • เผยแพร่วันที่: 2020-06-12 12:51:40


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559