การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบบัญชีสำรอง

- *** สำคัญมากโปรดกรุณาปฏิบัติตาม *** -

.
ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2564 บัญชีสำรอง (ตามลำดับที่ประกาศเรียก) ดำเนินการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มกราคม 2564 โดยนักเรียนจะต้องดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ พิมพ์ลงกระดาษขาวขนาด A4 แล้วกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อตามแต่ละแบบฟอร์ม ( การชำระเงินให้ชำระในวันที่ 17 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 23.30 น. เท่านั้น ) แล้วอัปโหลดเอกสารการรายงานตัวเข้าระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น. เมื่อดำเนินการในระบบเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่โรงเรียนฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
.
.
  1. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
  3. ใบรายงานตัวนักเรียน 1 ฉบับ (ที่ลงลายมือชื่อแล้ว)
  4. คำรับรองและคำยินยอมของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้ปกครองแล้ว)
  5. หลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
  6. หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตฯ 1 ฉบับ (กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้ปกครองแล้ว)
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานระบบรายงานตัวนักเรียนออนไลน์
กรณีพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 055-378-306 หรือ Facebook Page

ระบบรายงานตัวออนไลน์ เข้าเว็บไซต์
.

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
free wp theme best wordpress themes hair transplant kiralık bahis sitesi bahis sitesi kirala