หน่วยทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา ปพ.1 ปพ.7 ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ สอวน. 2564
กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบเก็บตก)
ปรับลดเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนอออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
ทุนการศึกษาโดยมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
โครงการ “ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก
โครงการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดของนักเรียนในศตรวรรษที่ 21
รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี2564 สาขาศิลปวัฒนธรรม/บำเพ็ญประโยชน์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ได้คะแนน O-Net ประจำปีการศึกษา 2563 สูงสุดในแต่ละรายวิชาของโรงเรียน
ผลคะแนนสอบ O-NET สูงสุดของโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2563


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
แจ้งอัปเดตเลขที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
งานวิชาการ ขอแจ้งตาราง รูปแบบ และนัดหมายการเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565
นศท. ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ 3 ให้ตรวจสอบรายชื่อ สถานะการสมัคร/รายงานตัว และสถานะการชำระค่าลงทะเบียน สำหรับปีการศึกษา 2564
แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 เข้าร่วม โครงการ HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ในระบบของโรงเรียน ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2564
รับสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์

สายตรงผู้อำนวยการ

ปฏิทินการศึกษา 2564 ฉบับชั่วคราว (8 เม.ย. 64)

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปี 2563

รายงานประกันคุณภาพ 2562

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2021-06-16 14:00:13
 • เผยแพร่วันที่: 2021-05-18 11:31:57
 • เผยแพร่วันที่: 2021-03-12 10:00:58
 • เผยแพร่วันที่: 2021-03-01 14:08:53
 • เผยแพร่วันที่: 2021-02-03 14:37:15


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559