นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
ประชาสัมพันธ์จุดจอดรถ งานแสดงโขนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมาคืนโน๊ตบุ๊คได้ที่ห้องสมุดตามวันและเวลาดังนี้
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ.โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษา จากกองพัฒนาภาษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรอบรมภาษาที่สาม ครั้งที่ 2/2563
ขอเชิญชมการแสดงโขนตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน ใต้พระบารมี รามราชจักรีวงศ์
เรียนผู้ปกครองนักเรียน ม.5 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติฯ
คณะครูจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ และ อาจารย์ ดร.วรอัญญู ณรงค์เดชา หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิพิธภัณธ์ผ้า ครั้งที่ 2
คณะครูจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น ปีการศึกษา 2562 ของ สสวท.
รางวัลรองชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับภูมิภาค มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเหนือ
ชนะเลิศการแข่งขัน KMUTT SUPER COMPUTING CONTEST 2020
เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์


ข่าวสารสำหรับนักเรียน

ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทสังคม
แนวปฏิบัติ การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการงดให้บริการยืม-คืนหนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ตารางสอบจบโครงงาน ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562
สัญญาการยืมโน๊ตบุ๊คของนักเรียน ม.4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ม.5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2


แบบคำร้องขอสละสิทธิ์เข้าเรียน-2563

ข้อบังคับโรงเรียนฯ

ปฏิทินกิจกรรม 2/2562

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรและนักเรียนทำประกันปีการศึกษา 2561

รายงานประกันคุณภาพ 2561

NUD Channel

Smiley face Facebook Fanpage


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.

ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบจบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ใบจองสินค้าที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
แบบบันทึกหลักฐานและร่องรอยประกอบมาตรฐานที่ 3
แจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2561
รมว.ศธ. ขอให้ครูทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสในหลวง
กำหนดการสอบโครงร่างโครงงานของนักเรียนระดับชั้น ม.1
แบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มแผน
จุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)


ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2020-02-20 14:54:27
 • เผยแพร่วันที่: 2020-01-24 16:52:19
 • เผยแพร่วันที่: 2020-02-03 08:38:25
 • เผยแพร่วันที่: 2019-11-14 14:46:52
 • เผยแพร่วันที่: 2019-10-01 09:21:22


ข่าวราคากลาง อ่านข่าวราคากลางทั้งหมด...

  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 14:01:28
  เผยแพร่วันที่: 2019-03-05 13:52:40
  เผยแพร่วันที่: 2018-11-08 16:15:43
  เผยแพร่วันที่: 2018-10-03 11:39:47
  เผยแพร่วันที่: 2018-06-28 17:19:31

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559