สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
กันยายน   2557
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
        
 
        
 
 
           
            เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
            โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558


       รายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4
       สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4(โครงการ วมว.)
       โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
           
            เรื่อง ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียด
           
            เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
           ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ จำนวน 2 อัตรา  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ
            
ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 -30 กันยายน 2557
            ในวันและเวลาราชการ

       รายละเอียดคุณสมบัติ หลักฐานในการสมัคร
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
            แพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
            (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน
  คลิกดูรายชื่อนักเรียน
           

           
 
 
             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ ปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2557 ดังนี้
 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
                                                            
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
         
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานมหิดล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตฯ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ WMI – 2014
   (World Mathematics Invitational) ณ ประเทศไต้หวัน
 
   ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 
   ผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ วมว. ระยะที่ 2
   และการแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558
 
   นางสาวสุนิสา จันทร์น้ำท่วม ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล
   ดีเยี่ยม จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25
   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
 
   โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 12 สิงหา มิ่งมาตา มหาราชินี
 
   วันที่ 1  สิงหาคม  2557  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ครบรอบ  9  ปี
 
 
            เรื่อง ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประเภทข้าวราดแกง กับข้าว และอาหารตามสั่ง จำนวน 1 ร้าน
           ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิกเพื่อรายละเอียด  

            
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th