สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
ธันวาคม   2557
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
           
                     เรื่อง แผนผังห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 คลิกดูรายละเอียด
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
            แพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
            (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน
  คลิกดูรายชื่อนักเรียน
           

           
 
 
             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ กลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2/2557 ดังนี้
 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
                                                            
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
         
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   บุคลากรและนักเรียนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
   เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556
 
   งานราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
 
   โครงการ 5 ธันวามหาราช
 
   โครงการสาธิตสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ
 
   กิจกรรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
 
   ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
 
   ผลการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP English Quiz 2014
 
   ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
   โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 
   ค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 
   พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหาร
    ในโรงเรียน ปี 2557
 
   โครงการอบรมเพศศึกษา  รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์
 
   การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
 
   กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานมหิดล คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18
 
 
            เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง ครู
            สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
            จำนวน 2 อัตรา
       ผลการสอบข้อเขียน
 
           
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th