สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
กรกฏาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 

             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ กลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้

 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
  นักเรียนโครงการ วมว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
 
  โครงการมัธยมสาธิตฯสัญจร ชมวัด  ชมวัง ชวนฝรั่งคุย
 
  นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
  เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
 
  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40
“กัลปพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 1
 
  โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
 
  โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้ สู่สังคม
 
 โครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรม 
 
   หน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  
 
   สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 
 
   กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 และอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
   บุคลากรและนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
 
 
           เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน คลิกดูรายละเอียด
            
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถมาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโที ไม่น้อยกว่า 3.00
 
           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th