สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
ตุลาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
          เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2559

       ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
       ปฎิทินการรับสมัคร
 
           
          เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
           โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 " (โครงการ วมว. ) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปีการศึกษา 2559

       รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4
       สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4(โครงการ วมว.)
       โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
           
            เรื่อง  แจ้งการปิดและเปิดหอพัก แจ้งผู้ปกครองนักเรียนหอพักทุกท่าน ทางโรงเรียนจะทำการปิดหอพักนักเรียน
            ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2558 และหอพักนักเรียนจะทำการเปิดในวันที่ 24 ตุลาคม 2558

        รายละเอียดเอกสาร

           
            เรื่อง  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
           และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 

                 เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1/2558  ให้ติดต่อขอแก้ไข ผลการเรียน
                 ได้ที่อาอจารย์ผู้สอน ภายในวันที่ 21-25 กันยายน 2558
ดูรายละเอียด
             
             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ ปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  ภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้

 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
 กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 2 รางวัลด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
 
 กิจกรรมจิตอาสา : Big cleaning day
 
 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ : ฟาร์มเส้นทางเห็ด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 นักเรียนร่วมชมการแสดงและดนตรี จาก Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
  ผลการแข่งขันประกวดโครงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 26
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558
 
  พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
 
  ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรม i– code 2015 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการเผื่อฝันวันอนุรักษ์ ครั้งที่ 16
ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 
  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี 
 
  ชาวมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ป่วยหนัก ด้วยโรค Anti-NMDA receptor encephalitis? ภูมิคุ้มกันตัวเอง
ทำลายระบบสื่อประสาท สมอง
 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ
 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
  นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมการแสดงรามายณะอาเซียน ณ โรงละคร
 
  บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร  ครบรอบ  25  ปี
 
  โครงการมัธยมสาธิตฯเชิดชู    รู้คุณค่าภาษาไทย
 
  นักเรียนโครงการ วมว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
 
 
            เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
            อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท เพื่อปฎิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดวันยื่นใบสมัคร
            ตั้งแต่วันที่ 5-13 ตุลาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานบุคคล ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิต
             มหาวิทยาลัยนเรศวร
       คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
            เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ครู 9 อัตรา
           รับสมัครตั้งแตวันที่ 1-30 ตุลาคม 2558 ที่กองการบริหารงานบุคคล อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือที่โรงเรียนมัธยมสาธิต
           มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในวันและเวลาราชการ
   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
            เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ผู้ประกอบ
           การร้านค้าที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมาทำการสอบ โดยการสัมภาษณ์ 09.30 น. และสอบปฏิบัติ เวลา 10.00 น.
            ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา ที่ห้อง   ประชุม 1107 อาคาร 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           

 
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th