สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
มีนาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
         เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีอันดับสำรอง จำนวน 16 คนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
                  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 "ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  ประจำปีการศึกษา 2558         
      รายชื่อนักเรียนบัญชีอันดับสำรอง จำนวน 16 คน   (เฉพาะโรงเรียนมัธยมสาธิต)  
      รายละเอียดในการมอบตัว
 
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
           เรื่อง แผนผังห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 คลิกดูรายละเอียด
           

           
 
 
             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ ปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2/2557 ดังนี้
 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
                                                                                                                                                                                                                                                
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
                                 
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   โครงการกล้าเสลาอาสาพัฒนา  ปันน้ำใจให้ท้องถิ่น :  กิจกรรมกล้าเสลาปันน้ำใจให้ท้องถิ่น
 
   รางวัลระดับเหรียญเงิน  อันดับที่  4  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557
 
   ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการแสดงโขนตามพระเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
และเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 5 
    เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์
 
   โครงการนิทรรศการประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
 
   โครงการกล้าเสลาอาสาพัฒนา ปันน้ำใจให้ท้องถิ่น : กิจกรรมกล้าเสลา อาสาพัฒนา
 
   รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
 
   โครงการ Arts on Street
 
   ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์
:นักกีฬาคว้า 3 เหรียญทองและ 2 เหรียญทองแดง 
 
   นักกีฬาคว้า 1 เหรียญทองจากการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง
   งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์
 
    ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 39 จามจุรีเกมส์
 
 
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th