สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
มีนาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 

            เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด "0","ร","มส" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
           นักเรียนสามารถติดต่อครูผู้สอน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2558
คลิกดูรายละเอียด 
           
            เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
            ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-281-6370 ต่อ 111 โดยผู้สนใจสามารถสมัครในระบบออนไลน์ หรือส่งใบสมัครไปยังกระทรวง
           การศึกษาสิงค์โปรโดยตรง ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
คลิกดูรายละเอียด 
           
            เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกดูรายละเอียด
       เรื่องกำหนดภารกิจเพื่อการบริหารงาน คลิกดูรายละเอียด
       บันทึกข้อความ คลิกดูรายละเอียด
       แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกดูรายละเอียด

           
            เรื่อง กำหนดการโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557 คลิกดูรายละเอียด 
           
            เรื่อง ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกดูรายละเอียด 
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
           เรื่อง แผนผังห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 คลิกดูรายละเอียด
           

           
 
 
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                                 
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   ขอแสดงความกับยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี – โท – เอก
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาพิเศษสัมพันธ์ไทย – จีน 
รุ่นที่ 10 ไปศึกษาภาษา  ศิลปะ วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
   โครงการการแข่งขันกีฬาบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT
    ครั้งที่ 1/2558 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   ผลการแข่งขัน “นิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5”
 
   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 
 โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณการด้านประวัติศาสตร์
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำลูกเสือ – เนตรนารี 
    เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของจังหวัดพิษณุโลก
 
   นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบรางวัลพิเศษให้แก่นักเรียน
    ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
            เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
            จำนวน 1 ตำแหน่ง
คลิกดูรายละเอียด 
           
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th