สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
พฤศจิกายน   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
        
 
        
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายค่าเทอม 2/2558 จากเดิมวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2558
 
 
          เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2559

       สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
       ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
       ปฎิทินการรับสมัคร
 
           
          เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
           โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 " (โครงการ วมว. ) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปีการศึกษา 2559

      ระเบียบการเข้าห้องสอบ
       แผนผังห้องสอบ (สนามสอบโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
       รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4
       สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4(โครงการ วมว.)
       โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
           

 
 
 
            เรื่อง  กำหนดการโครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน กล้าเสลาเกมส์ ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
            ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

        รายละเอียดเอกสาร

           
            เรื่อง  การรับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 1– 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
            ได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

        รายละเอียดเอกสาร
        ใบสำคัญรับเงินมัธยมศึกษาตอนต้น
         ใบสำคัญรับเงินมัธยมศึกษาตอนปลาย

           
            เรื่อง  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
           และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
        

           
 
 
             เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                           
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
 กิจกรรมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
 
 โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 
  โครงการนั่งรถรางชมวัง
 
 โครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
 
 โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 
 กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 2 รางวัลด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
 
 กิจกรรมจิตอาสา : Big cleaning day
 
 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ : ฟาร์มเส้นทางเห็ด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
            เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
            ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฎิบัติหน้าที่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
           ณ สำนักงานเลขานุการ  อาคาร 3 
      คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
            เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงานภาคสนาม)
            จำนวน 2 อัตรา ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ
            อาคาร 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           

 
 
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th