สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
สิงหาคม   2557
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 

            เรื่อง ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา *** ด่วน ***
           ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ

       รายละเอียดคุณสมบัติ หลักฐานในการสมัคร
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
            แพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
            (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน
  คลิกดูรายชื่อนักเรียน
           

           
 
 
             เรื่องตารางสอบและห้องสอบ กลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2557 ดังนี้
 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
                              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
     
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
   ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร  ครบรอบ  24  ปี
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ English on Science
 
   โครงการมัธยมสาธิตฯสัญจร  รุ่งเรืองเมืองสุโขทัย
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการ “กล้าเสลา” คืนถิ่น
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2557
 
   โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
   ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
   ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
 
   กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2557
 
   โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
   โครงการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการเรื่อง STEM Education : Design and Process for School
 
   โครงการมัธยมสาธิตฯ ท่องแหล่งเรียนรู้ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th