สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
กรกฏาคม   2557
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 

            เรื่อง ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง) สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา *** ด่วน ***
           ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ

       รายละเอียดคุณสมบัติ หลักฐานในการสมัคร
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
            แพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
            (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน
  คลิกดูรายชื่อนักเรียน
           

           
 
 
             เรื่องตารางสอบและห้องสอบ กลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2557 ดังนี้
 
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
                              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
     
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการ English on Science
 
   โครงการมัธยมสาธิตฯสัญจร  รุ่งเรืองเมืองสุโขทัย
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการ “กล้าเสลา” คืนถิ่น
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตฯจัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ประจำปีการศึกษา  2557
 
   โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
   ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
   ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
 
   กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2557
 
   โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 
   โครงการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการเรื่อง STEM Education : Design and Process for School
 
   โครงการมัธยมสาธิตฯ ท่องแหล่งเรียนรู้ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th