สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
เมษายน   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
        
 
        
 
 

          เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาที่ 4
          ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) มาดำเนินการสอบสัมภาษณ์พร้อมมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น
 

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4


           
          เรื่อง การรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้ปกครองหรือ
          นักเรียน  ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้ที่ ห้องสำนักงาน
          อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

       เอกสารรายละเอียดและใบสำคัญรับเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น
       เอกสารรายละเอียดและใบสำคัญรับเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
 
           
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00
 
           
            เรื่อง ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการจะจองหอพักของทางโรงเรียน โรงเรียนจะรับนักเรียนหอพักชายจำนวน 55 คน
          
รับนักเรียนหอพักหญิงจำนวน 29 คน   นักเรียนที่สนใจจะจองหอพัก สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน อาคาร 3 หรือที่ คุณจรัสศรี มีชัยโย
          เบอร์โทรศัพท์ 085-7349531

           
            เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
            ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-281-6370 ต่อ 111 โดยผู้สนใจสามารถสมัครในระบบออนไลน์ หรือส่งใบสมัครไปยังกระทรวง
           การศึกษาสิงค์โปรโดยตรง ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
คลิกดูรายละเอียด 
           
            เรื่อง ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกดูรายละเอียด 
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                                 
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
 นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ
 
 นายวิชญะ สุวรรณคีรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
 
  โรงเรียนจัดอบรมแก่บุคลากร เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรม
   การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   โครงการผู้ปกครองพบครู  เพื่อลูกรัก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
   นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 7
 
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
 
   นายธีรัชฌ์  วงศ์รัตนพิบูลย์ 
   ศิษย์เก่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ได้รับทุนธนาคารแห่งประทศไทย ประจำปี 2558  ศึกษาต่อต่างประเทศ  ในระดับปริญญาตรี
 
   ขอแสดงความกับยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี – โท – เอก
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาพิเศษสัมพันธ์ไทย – จีน 
รุ่นที่ 10 ไปศึกษาภาษา  ศิลปะ วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
   โครงการการแข่งขันกีฬาบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ GAT
    ครั้งที่ 1/2558 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   ผลการแข่งขัน “นิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5”
 
   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 
 โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณการด้านประวัติศาสตร์
 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำลูกเสือ – เนตรนารี 
    เข้าร่วมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของจังหวัดพิษณุโลก
 
   นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบรางวัลพิเศษให้แก่นักเรียน
    ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
            เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 170 เครื่อง
            ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ รด.5/2558 (เลขที่โครงการ 58035341743)
            
คลิกดูรายละเอียด
           

            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถมาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโที ไม่น้อยกว่า 3.00
 
           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th