สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
กรกฏาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
           เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนโรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเข้าร่วม
          "โครงการค่ายพัฒนาการเรียนรู้ สู่สังคม" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
                         - สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558
                         - เอกสารรายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร
คลิกดูรายละเอียด
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 

             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 
 
   กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 และอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
   บุคลากรและนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
 
  การบรรยายพิเศษ  เรื่อง รักเคารพสถาบันเพื่อความสมานฉันท์ของไทย
 
  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
 
 โครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู 
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์
  เนื่องในวันอานันทมหิดล  ประจำปี 2558
 
   กิจกรรมพลังงานสัญจร  จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 
 
  รางวัลระดับประเทศจากการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 1
 
  การฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ถนน 
 
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมถ่ายทำมิวสิคเพลงเสียง
ประชาชน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
  โครงการมัธยมสาธิตฯ  ท่องแหล่งเรียนรู้ 
 
 
           เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน คลิกดูรายละเอียด
            
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถมาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโที ไม่น้อยกว่า 3.00
 
           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th