สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
พฤษภาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
           เรื่อง แผนผังห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 / 2558 คลิกดูรายละเอียด
           
           เรื่อง  การแจ้งเปิดหอพัก และขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนและทำบุญหอพัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
           ณ อาคารหอพักหญิง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิกดูรายละเอียด  
           
          เรื่อง การรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้ปกครองหรือ
          นักเรียน  ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้ที่ ห้องสำนักงาน
          อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

       เอกสารรายละเอียดและใบสำคัญรับเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น
       เอกสารรายละเอียดและใบสำคัญรับเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
 
           
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00
 
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 

           เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกดูรายละเอียด
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   นักเรียนชั้น ม.5 โครงการ วมว. เข้าร่วม กิจกรรม 5 th SCiUS Forum
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ค่ายเตรียมความพร้อม  โครงการ วมว.  ประจำปีการศึกษา  2558
 
   โครงการกล้าเสลา   เทา -  แสด  ประจำปีการศึกษา  2558
 
   กิจกรรม  Mini  Camp กล้าเสลา  ประจำปีการศึกษา 2558  
 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
 
   บุคลากรของโรงเรียน  ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ    งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2558 
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ
 
 นายวิชญะ สุวรรณคีรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
 
  โรงเรียนจัดอบรมแก่บุคลากร เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรม
   การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   โครงการผู้ปกครองพบครู  เพื่อลูกรัก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
   นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 7
 
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
 
   นายธีรัชฌ์  วงศ์รัตนพิบูลย์ 
   ศิษย์เก่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ได้รับทุนธนาคารแห่งประทศไทย ประจำปี 2558  ศึกษาต่อต่างประเทศ  ในระดับปริญญาตรี
 
 
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถมาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโที ไม่น้อยกว่า 3.00
 
           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th