สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
กันยายน   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
        
 
        
 
 
            เรื่อง  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
           และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
          เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน"โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
           โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 " (โครงการ วมว. ) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปีการศึกษา 2559

       รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4
       สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4(โครงการ วมว.)
       โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
           
          เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
           โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

       รายละเอียดในการรับสมัคร
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
      ผลการสอบคัดเลือก
 
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 

             เรื่อง ตารางสอบและห้องสอบ ปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้

            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
 นักเรียนร่วมชมการแสดงและดนตรี จาก Sias International University สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
  ผลการแข่งขันประกวดโครงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 26
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558
 
  พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
 
  ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรม i– code 2015 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการเผื่อฝันวันอนุรักษ์ ครั้งที่ 16
ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
  บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 
  โครงการ 12 สิงหามหาราชินี 
 
  ชาวมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมใจบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนที่ป่วยหนัก ด้วยโรค Anti-NMDA receptor encephalitis? ภูมิคุ้มกันตัวเอง
ทำลายระบบสื่อประสาท สมอง
 
  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ
 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
 
  นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมการแสดงรามายณะอาเซียน ณ โรงละคร
 
  บุคลากรและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 
  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร  ครบรอบ  25  ปี
 
  โครงการมัธยมสาธิตฯเชิดชู    รู้คุณค่าภาษาไทย
 
  นักเรียนโครงการ วมว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
  ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
 
 
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถมาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโที ไม่น้อยกว่า 3.00
 
           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th