สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
กุมภาพันธ์   2559
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
        
 
        
 
 
 
  
           
            เรื่อง  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
           และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
        

           
 
 
             เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

                                                                                                                                                                                                                 
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
                                                                                                                                                                                                                                                 
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
 โครงการ “กล้าเสลา” เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น 
 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : กิจกรรมที่ 1
การจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  จัดนิทรรศการประกวดโครงงาน 
  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 โครงการวิทยาศาสตร์เรียนรู้ สู่โลกกว้าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 ผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและมอบนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มน. จัดกิจกรรม รู้-รักษ์สมุนไพร รู้จักใช้ เครื่องสำอาง”
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่น  
  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
 
 ราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 “1 ทศวรรษ มัธยมสาธิต”
 
 นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 16 ของมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
 
 นักเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2558
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  จัดนิทรรศการประกวดโครงงาน  สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
 
 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและรางวัลผู้ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ   ประจำปี 2559
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี 2559
 
 บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์
นักกีฬาคว้าชัยทั้งหมด 6 เหรียญประกอบด้วย 2 เหรียญเงินและ 4 เหรียญทองแดง
 
 การฝึกซ้อมโขนในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะโขนฯ
 
 ความเคลื่อนไหวกีฬาสาธิตสามัคคี : นักกีฬาได้รับ 1 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล   ประเภททีม   ม.ต้นชาย
 
 พิธีเปิดและความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 กัลปพฤกษ์เกมส์
 
 
            เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้า
            ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฎิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารงานบุคคล กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
            อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่า
            สละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้
           คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           
            เรื่อง การเสนอราคาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และเครื่องอบผ้าชนิดหยอดเหรียญ(ครั้งที่ 2 )
            ณ บริเวณหอพักนักเรียนชาย ชั้น 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยายลัยนเรศวร ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ
           โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ณ สำนักงานเลขานุการ  อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 13 -26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น เว้นวันหยุดราชการ

           คลิกเพื่อดูรายละเอียด

           
 
 
 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th