สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
พฤษภาคม   2558
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
        
 
        
 
 
           เรื่อง แผนผังห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 / 2558 คลิกดูรายละเอียด
           
           เรื่อง  การแจ้งเปิดหอพัก และขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียนและทำบุญหอพัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
           ณ อาคารหอพักหญิง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิกดูรายละเอียด  
           
          เรื่อง การรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้ปกครองหรือ
          นักเรียน  ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้ที่ ห้องสำนักงาน
          อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

       เอกสารรายละเอียดและใบสำคัญรับเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น
       เอกสารรายละเอียดและใบสำคัญรับเงินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
 
           
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00
 
           
          เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
           มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
       (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ)
 
           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาใน
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม ระดับปริญญาตรี โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

       รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       และมหาวิทยาลัยอื่นที่เข้าร่วม

           
        

           
 
 

           เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกดูรายละเอียด
            
             เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกตามชั้นเรียนดังนี้

              
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
                
                 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
  ผลการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน  ประจำปี 2558 
 
  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ
 
  ผลการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)
 
  การประกวด Stop Motion ชิงรางวัลและทุนการศึกษา
 
   คุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
 
   นักเรียนชั้น ม.5 โครงการ วมว. เข้าร่วม กิจกรรม 5 th SCiUS Forum
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ค่ายเตรียมความพร้อม  โครงการ วมว.  ประจำปีการศึกษา  2558
 
   โครงการกล้าเสลา   เทา -  แสด  ประจำปีการศึกษา  2558
 
   กิจกรรม  Mini  Camp กล้าเสลา  ประจำปีการศึกษา 2558  
 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
 
   บุคลากรของโรงเรียน  ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ    งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจำปี 2558 
 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ
 
 นายวิชญะ สุวรรณคีรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
 
  โรงเรียนจัดอบรมแก่บุคลากร เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรม
   การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   โครงการผู้ปกครองพบครู  เพื่อลูกรัก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
   นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 7
 
   นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557
 
   นายธีรัชฌ์  วงศ์รัตนพิบูลย์ 
   ศิษย์เก่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ได้รับทุนธนาคารแห่งประทศไทย ประจำปี 2558  ศึกษาต่อต่างประเทศ  ในระดับปริญญาตรี
 
 
           เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน คลิกดูรายละเอียด
            
            เรื่อง รับสมัครครู อัตราจ้างรายชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
              สามารถมาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          1.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          2.ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาโที ไม่น้อยกว่า 3.00
 
           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th