สอบถามข้อมูล
 
 
 
  
 เดือน     ปี 
เมษายน   2557
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
        
 
        
 
 

            เรื่อง ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

      รายชื่อนักเรียนชั้น 2
      รายชื่อนักเรียนชั้น 3
      รายชื่อนักเรียนชั้น 5
      รายชื่อนักเรียนชั้น 6

          
            เรื่อง ประกาศแจ้งการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 27 เมษายน 2557
            ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 เอกสารแบบตอบรับและกำหนดการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  เอกสารแบบตอบรับและกำหนดการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


           
            เรื่อง ประกาศขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มารับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2557
           เป็นต้นไป ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ
  

           
            เรื่อง แจ้งการรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนันสนุบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
            ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 

 เอกสารใบสำคัญรับเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 เอกสารใบสำคัญรับเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


           
            เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
            (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 46 คน
  คลิกดูรายชื่อนักเรียน
           
            เรื่อง แผนผังห้องเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
           

           
 
 
             เรื่อง ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
             
              
เรื่อง ตารางสอนของครูภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
     
                  เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
             
 
 
   ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรกวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
   นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมแสดงดนตรี – นาฏศิลป์ ในพิธีเปิดการประกวดรำวงพื้นบ้านย้อนยุค 
ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก
 
   รางวัลในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ประจำปี 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
    เด็กชายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556
 
   รางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
 
   ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
รางวัลระดับเหรียญเงินจากการแข่งขันการแสดงตลก และรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
 
   พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 
   ผลการแข่งขันการจัดโครงการ“นิทรรศการประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และปีที่ 5” 
 
   พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชุมนุมยุวดีเจ ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุ
 
   รางวัลสำหรับผู้ทำประโยชน์ในโครงการพี่สอนน้องสู่โอลิมปิก
 
   กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
   โครงการ “กล้าเสลา” เรียนรู้และปันน้ำใจให้ท้องถิ่น 
 
   งานราตรีกล้าเสลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ความรัก ความผูกพัน ไม่มีวันสิ้นสุด
 
    โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2556
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 
 
            เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 100 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
           ตามเอกสารสอบราคซื้อ เลขที่ งปม.28/2557 (เลขที่โครงการ 57035207722)
คลิกเพื่อรายละเอียด  

           
            เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
           ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ รด.68/2557 (เลขที่โครงการ 57035188718)
 คลิกเพื่อรายละเอียด  

           
            เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้งทำเคาะพ่นสีรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
              ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ รด.80/2557 (เลขที่โครงการ 57035233263)
คลิกเพื่อรายละเอียด  

           
            เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การสอบราคาจ้างทำเคาะพ่นสีรถบัสปรับอากาศ
           จำนวน 1 งาน ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ รด.80/2557 (เลขที่โครงการ
            57035233263)
คลิกเพื่อรายละเอียด  

           

 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11 โทรสาร 0-55378-305  www.satit.nu.ac.th