หน้าแรก
ปีที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2555

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.น.  จัด โครงการเพศศึกษา  รู้ไว้ปลอดภัย ฯ

                     โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร “จัดโครงการเพศศึกษา รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์” กิจกรรมต่างๆ
          ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “สร้างเสริมจริยธรรมเพศศึกษา โดยแพทย์หญิง พัชรดา อมาตยกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
           และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมความรู้ด้านต่างๆในแต่ละฐานให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
                     โครงการนี้ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3100 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
                     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 156 คน

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image