หน้าแรก
ปีที่ 4 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2555

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  สำหรับบุคลากร

                         โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมแก่บุคลากรโรงเรียน ให้มีความรู้และ
                ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
                         โรงเรียนได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรพร้อมบรรยายเรื่อง ความสำคัญของ
                การประกันคุณภาพการศึกษาและวิทยากรอีกท่านได้แก่ ครูเกศินี สุทธิ อาจารย์ฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
                         โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 3100 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้เข้าร่วมโครงการ
                  ได้แก่ครูและพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 45 คน

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image