หน้าแรก
ปีที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

โครงการประชุมผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1/54

                                  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน พฤติกรรมการเรียน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง                  เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โครงการนี้จัดขึ้น
                 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม 3100 และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
                 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมกับการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนทัศนะ รวมถึงสร้างเข้าใจในการบริหารโรงเรียน
                 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image