หน้าแรก
ปีที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2555

โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างสังคมไทยสู่สันติสุขภายใต้
“กิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตยสีขาวและกิจกรรมสารวัตรนักเรียน”

               โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงได้จัด “โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
       สร้างสังคมไทยสู่สันติสุข” ภายใต้กิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตยสีขาวและกิจกรรมสารวัตรนักเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียน
       หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง และสารวัตรนักเรียน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
                กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย
                         1.การบรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์กิติมา ศศะนาวิน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
                         2.กิจกรรมทำตามผู้นำ (ปั้นหุ่น) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
                         3.กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
                         4.กิจกรรมนันทนาการ
           ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้กระบวนการคิด ด้วยหลักเหตุผล ที่สำคัญ คือ กิจกรรมต่างๆเน้นการปลูกฝัง
      แนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมประชาธิปไตย

    
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image