หน้าแรก
ปีที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2555

โครงการ อสม.น้อย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

                      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ อสม.น้อย ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำใน
               เรื่องสุขภาพและสามารถสร้างเครือข่ายสุขภาพภายในห้องเรียนได้ วิทยากรของโครงการนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนมหานุภาพ จำนว น 2 ท่าน
               และผู้ช่วยจากวิทยาลัยพยาบาล จำนวน 8 ท่าน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ตัวแทนห้องของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 จำนวน 34 คน
                       กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การอบรมหัวข้อสุขภาพและการใช้ยา รวมถึงฝึกปฏิบัติเรี่องการปฐมพยาบาลและการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
                       ผลที่ได้รับ คือนักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพประจำห้องและเป็นสมาชิกเครือข่ายสุขภาพของโรงเรียน              

    
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image