หน้าแรก
ปีที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555

โครงการเพศศึกษา  รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์

                    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร “จัดโครงการเพศศึกษา รู้ไว้ปลอดภัย : จริยธรรมและความรับผิดชอบทางอนามัยเจริญพันธุ์” ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติ
            จากแพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สร้างเสริมจริยธรรมเพศศึกษา” นอกจากนั้นยังมีการ  
            แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเรียนรู้กิจกรรมในแต่ละฐาน โดยทีมบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
           ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีดี มีสาระ ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
                     โครงการนี้ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3100 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่
           นักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 130 คน

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image