หน้าแรก
ปีที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2553”
             โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 141 คน