หน้าแรก
ปีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2556

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2556

                         โรงเรียนจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์
        มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการดำเนินการจัดการหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนรู้
        และระเบียบต่างๆของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 280 คน เข้าร่วมโครงการ
                         โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ         พร้อมให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
                         นอกจากนั้นบุคลากรของโรงเรียนได้แนะนำเรื่องต่างๆแก่ผู้ปกครอง อาทิ หลักสูตรการจัดการศึกษา ระเบียบของโรงเรียน บริการห้องสมุด บริการหอพัก
        และเรื่องอื่นๆ

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image