หน้าแรก
ปีที่ 3 เดือน พฤสจิกายน พ.ศ.2554

การประชุมแนะแนวสัญจรการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2555

                          งานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุม แนะแนวสัญจรการเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (จังหวัดสุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตรและพิษณุโลก)โดยจัด
              ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2554
                          รายละเอียดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประกอบด้วย การแนะนำทีมงาน การแนะนำโรงเรียนด้วยสื่อวิดิทัศน์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฟังบรรยาย
              การแนะนำโรงเรียนด้านต่างๆ อาทิ ด้านสภาพแวดล้อม จุดเด่น(หลักสูตร บุคลากร กิจกรรมและอื่นๆ) ความสำเร็จของศิษย์เก่า และที่สำคัญ คือ รายละเอียดการ
              รับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกๆโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรม ถาม – ตอบ               พร้อมการแจกรางวัล
                          การประชุมแนะแนวสัญจรครั้งนี้ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางแนะแนวไปยังสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้
                                     จังหวัดสุโขทัย    ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัดตาก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียนเทศบาลมณีไพรสณฑ์
                                                               โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
                                     จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
                                     จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก โรงเรียนผดุงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
                                                                โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร
                                     จังหวัดพิจิตร ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
                                     จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
                                                                โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง โรงเรียนโรจนวิทย์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โรงเรียนสิ่นหมิน
                          การประชุมแนะแนวสัญจร จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำโรงเรียนและชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
              ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555ผ่านขั้นตอนการรับสมัครและการสอบข้อเขียน
              เป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะทำการประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ผู้สมัครที่ได้ทำการสอบข้อเขียน
              สามารถติดตามการประกาศผลสอบ ได้ทาง www.satit.nu.ac.th

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image