หน้าแรก
ปีที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2557

โรงเรียนฯ  จัดโครงการ  อสม.น้อย  ประจำปีการศึกษา  2556

                    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 โรงเรียนฯ จัด “โครงการอบรม อสม.น้อย” ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่ต้องเสียสละ
          ในการช่วยเหลืองานในห้องพยาบาล อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำในเรื่องสุขภาพและสามารถสร้างเครือข่ายสุขภาพภายในห้องเรียนได้ บทบาทของ
          อสม.น้อยในโรงเรียน คือ การเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข รวมถึงการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ดีพร้อมให้คำแนะนำ
          แก่เพื่อนได้

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image