หน้าแรก
ปีที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

                        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 – 15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วาระปีการศึกษา 2556
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเข้าใจในหลักประชาธิปไตยในสังคมไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังแนวคิดระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน
            เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
                        การเลือกตั้งครั้งนี้ เริ่มจากนักเรียนแต่ละระดับชั้นสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมลงชื่อรับบัตรลงคะแนนเสียงและเข้าคูหาใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้ง
            หลังจากหมดเวลาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการทำการปิดหีบและนับผลการลงคะแนนเสียง และผู้สมัครจากทั้ง 3 พรรคได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ
            ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้

 
Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image