งานโครงงาน

หน้าที่งานโครงงาน

  1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. จัดทำปฎิทินการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
  3. ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในการดูแลและติดตามการทำโครงงานของนักเรียนตลอดการดำเนินการทำโครงงาน
  4. รวบรวมข้อมูลเอกสารโครงงานของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาและส่งข้อมูลให้แก่งานทะเบียนและประมวลผล
  5. ส่งเสริมและประสานงานการจัดส่งโครงงานนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทความ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลด

การเขียนบทที่ 1
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอบโครงร่างโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
Template โครงงาน
ปฏิทินการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน-สำหรับนักเรียนชั้น-ม.1 และ ม.4
P0-หน้าปก
P1-เอกสารตอบรับเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
P2-เอกสารตอบรับเป็นกรรมการสอบโครงงาน
P3-แบบประเมินโครงงานรายภาคการศึกษา
P4-แบบเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการโครงงาน
แบบบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษาโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน-สำหรับนักเรียนชั้น-ม.2
ตารางสอบความก้าวหน้าโครงงาน-สำหรับนักเรียนชั้น-ม.5
ปฏิทินการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน-สำหรับนักเรียนชั้น-ม.2 และ ม.5
1.1 SP-1 แบบเสนอหัวข้อโครงงานผ่านสาขาวิชา
1.2 แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน-ฉบับย่อ
1.3 ตัวอย่างโครงร่างโครงงานฉบับย่อ
2. SP-2 แบบเสนอหัวข้อโครงงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
3. SP-3 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงงาน
4. SP-4 แบบขอสอบโครงงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
5. SP-5 แบบขอเปลี่ยนโครงงาน
ตารางสอบซ่อมโครงงาน ม.3 ปี 2559
ตารางสอบซ่อมโครงงาน ม.6 ปี 2559

ผู้รับมอบหมายงานโครงงาน

 

หัวหน้างานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
    

งานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

 

งานโครงงาน
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559