งานชุมชนสัมพันธ์

หน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์

  1. มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานในด้านกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้แก่ชุมชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกันมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
  2. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกรูปแบบ
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับมอบหมายงานชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์สรัสวดี   ภู่กร

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   pookorn_sarat@hotmail.comอาจารย์กาญจนา   อุทิศ

งานชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1744
E-mail:
   gookgik_kk@hotmail.com

อาจารย์วุฒิศักดิ์   กาญจนาภา

งานชุมชนสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1727
E-mail:
   wuttisak_m@hotmail.co.th

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559