โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประเมินความรู้และศักยภาพของตนเอง

       เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเองในรายวิชาพื้นฐาน 5 วิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ทำให้นักเรียนทราบว่าความรู้ทางวิชาการในเรื่องใดที่จะต้องพัฒนา เพื่อให้ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ได้ทดลองทำข้อสอบแนวการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด


แบบตอบรับเป็นศูนย์สอบ

สำหรับโรงเรียนที่รับเป็นศูนย์สอบ กรุณากรอกข้อมูลแล้วจัดส่งมาช่องทางที่สะดวกตามที่แจ้งไว้


ใบสมัครทดสอบ

สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อสอบถามที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


  โทรศัพท์ 055- 378 - 306 ต่อ 1715
  โทรสาร 055378305
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 - 872-9867
  e-mail tipphawant@gmail.com
                 tipphawant@nu.ac.th

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559