• slide 1

  กำหนดการรับหนังสือเรียน

 • slide 2

  ความคิดเห็นของผู้ปกครองโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 • slide 3

  กำหนดการขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา

 • slide 4

  ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความประสงค์จองหอพัก

 • slide 5

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

พิธีเปิดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
โครงการแสงธรรมนำทาง "อานาปานสติ"
บุคลากรโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
โครงการกล้าเสลา เทา - แสด ประจำปีการศึกษา 2560 : วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
12 เหรียญรางวัลกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7 TH SCiUS Forum
นางสาวสิริภัทร์ มีอินทร์ถา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
เด็กชายพัฒนชัย ชูมลัยวงษ์ สอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ปฏิทินการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนผู้ทำประกัน

เว็บไซต์รูปแบบเก่า

ลงชื่อเข้าใช้


ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 *** มีการแก้ไข
รายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 • slide 1
  คำขวัญ : "เน้นคุณธรรม นำความรู้ ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย"
 • slide 2
  อัตลักษณ์โรงเรียน : "กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์"
 • slide 3
  เอกลักษณ์โรงเรียน : "ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทย์-คณิตเพื่อการเรียนรู้"
 • slide 4
  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
 • slide 5
  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-05-25 16:12:37
 • เผยแพร่วันที่: 2017-05-02 11:50:47
 • เผยแพร่วันที่: 2017-04-27 17:19:15
 • เผยแพร่วันที่: 2017-04-25 10:44:55
 • เผยแพร่วันที่: 2017-04-21 14:25:43

ข่าวราคากลาง

  เผยแพร่วันที่: 2017-05-23 13:36:30
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-15 17:10:24
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-15 16:30:57
  เผยแพร่วันที่: 2017-05-05 11:55:08
  เผยแพร่วันที่: 2017-04-28 14:01:39
  เผยแพร่วันที่: 2017-04-12 10:14:25

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559