• slide 1

  กำหนดการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91)ประจำปี 2559

 • slide 2

  ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9

 • slide 3

  ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสงานการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43

 • slide 4

  เน้นคุณธรรมนำความรู้ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 • slide 9

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

 • slide 5

  กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

 • slide 6

  จัดการเรียนรู้ตามแนวศิลปะวิทยาศาสตร์

 • slide 7

  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 • slide 8

  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

แจ้งกำหนดการจองและชำระเงินค่าหอพัก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 1/2560
ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า บุคลากร ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓
นักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการ "สร้างโลกความรู้ด้วยความสนุก" ของสำนักพิมพ์ อี.คิว.พลัส
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนมัธยมสาธิตฯ ได้รับรางวัล Asmo Thai Science & Math Competition 2016
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตัวละคร ( ออกแบบมาสคอต ) หัวข้อ Satit NUD Idol Star

ปฏิทินการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด

วารสารกล้าเสลา

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียนผู้ทำประกัน

เว็บไซต์รูปแบบเก่า

ลงชื่อเข้าใช้

ระบบนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
เริ่มนับสถิติการเข้าชมเว็บไซด์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการโครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์เรียนรู้สู่ธรรมชาติ บูรณาการด้านประวัติศาสตร์
แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ที่ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สัญญาเลขที่ รด.161/2559 เรื่องการตรวจเครื่อง
แจ้งนักเรียนชั้น ม.5 ที่ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สัญญาเลขที่ รด.129/2558 เรื่องการตรวจเครื่อง
แจ้งนักเรียนชั้น ม.6 ที่ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สัญญาเลขที่ รด.187/2557 เรื่องการตรวจเครื่อง
กำหนดการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2017-01-31 16:21:43
 • เผยแพร่วันที่: 2017-01-25 08:46:19

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559