• slide 1

  รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว.

 • slide 2

  รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว.

 • slide 3

  เน้นคุณธรรมนำความรู้ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 • slide 4

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

 • slide 5

  กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

 • slide 6

  จัดการเรียนรู้ตามแนวศิลปะวิทยาศาสตร์

 • slide 7

  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 • slide 8

  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560
นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพสากลและยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2559
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 “STEM สุดฮอต Robot สุดฮิต” จัดขึ้นโดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก(ภาคเหนือ)

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

การจองหอพักนักเรียนของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
แจ้งการปิดหอพัก
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ห้องสมุดจัดโครงการ "อ่านกันหน่อย ป้องกันนอยด์"
รายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมโครงการคลินิกวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเพาะ (สา) สุข ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้น ม.1 และวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้น ม.4

สมัครแข่งขัน/ประกวด/ทดสอบความรู้

การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 48

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2016-09-26 11:44:51
 • เผยแพร่วันที่: 2016-09-09 10:25:23

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559