• slide 1

  รับสมัครนักเรียนโครงการ วมว.

 • slide 1

  เน้นคุณธรรมนำความรู้ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

 • slide 3

  รณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสวมหมวกนิรภัย

 • slide 4

  กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์

 • slide 5

  จัดการเรียนรู้ตามแนวศิลปะวิทยาศาสตร์

 • slide 6

  บ่มเพาะนักเรียนให้มีระเบียบวินัยและมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

 • slide 7

  อ่อนน้อมถ่อมตน อดทนและขยัน

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกต่อชั้น ม.4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมแกนนำออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินี
ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก(ภาคเหนือ)
ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั่วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมโครงการคลินิกวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายเพาะ (สา) สุข ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้น ม.1 และวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้น ม.4

สมัครแข่งขัน/ประกวด/ทดสอบความรู้

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
สมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ทางระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 48

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

 • เผยแพร่วันที่: 2016-08-29 13:42:57
 • เผยแพร่วันที่: 2016-08-29 13:42:59
 • เผยแพร่วันที่: 2016-08-29 13:54:52
 • เผยแพร่วันที่: 2016-08-22 17:19:17

ประกาศเรื่องปรับรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มีการปรับใหม่ให้ยึดถือตามประกาศตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดรายชื่อปรับใหม่ได้ที่นี่
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559