ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนการออมแห่งชาติ (สกอ.)
กิจกรรมสำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 27
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดหนองบัว
การแข่งขัน Street bas nud.2016 ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ภายใต้โครงการ "ต้นกล้า การออม"
นายณัฐวัฒน์ อารยิกานนท์ นักเรียนชั้น ม.5.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
นายศิวัช ชูชื่นพฤกษาพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
นายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร คว้ารางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

ข่าวสารสำหรับนักเรียน

แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดงานโครงการถวายเทียนพรรษา
คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนฯ
ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการหลอมจิตลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีไหว้ครู
ขอสำรวจความต้องการสมัครประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
เส้นทางสายอาชีพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้น ม.1 และวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ระดับชั้น ม.4
แจ้งการขอรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
แจ้งเรื่องทำสัญญายืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ถึงผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครแข่งขัน/ประกวด/ทดสอบความรู้

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
การประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"
สมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ทางระบบออนไลน์
โครงการประกวดแบบสถาปัตยกรรม House on Mars โดยใช้เกม Minecrft
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดสอบธรรมศึกษาของมหาเถรสมาคมพร้อมกันทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 48

ประกาศ/ประกวดราคา/รับสมัคร

  • เผยแพร่วันที่: 2016-06-16 15:25:25

ประกาศเรื่องปรับรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มีการปรับใหม่ให้ยึดถือตามประกาศตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดรายชื่อปรับใหม่ได้ที่นี่
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-11
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559