กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. การดำรงชีวิตและครอบครัว
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. การออกแบบเทคโนโลยี
 4. การอาชีพ

บุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อาจารย์ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   thaweesin@gmail.com

อาจารย์วิวรรษา   ภาวะไพบูลย์

ตำแหน่ง ครู (ระดับชำนาญการ)

 • ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MCom (Information Systems And Technology) Macquarie University
 • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1778
E-mail:
   wiwansa.p@gmail.com

อาจารย์ณัชาพร   จันทร์เกษม

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11 ต่อ 1734
E-mail:
   

อาจารย์เพียรพิมพ์   ยาระนะ

ตำแหน่ง ครู (ระดับปฏิบัติการ)

 • กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเลขโทรศัพท์:
   0-5537-8306 ถึง 11
E-mail:
   

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559