ข้อมูลสำหรับนักเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าทดสอบ: เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ป.4 - ป.6

วิธีการสมัคร

  1. ตรวจสอบรายชื่อศูนย์สอบที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
  2. ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบหรือ Download ใบสมัครที่นี่ [ ใบสมัคร ]
  3. กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
  4. นำใบสมัครส่งให้โรงเรียนศูนย์สอบที่ต้องการไปสอบ พร้อมชำระเงินจำนวน 300 บาท ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2561 (หากนักเรียนส่งใบสมัครกับศูนย์สอบที่ไม่ใช่โรงเรียนของตนเอง ให้สอบถามกับทางศูนย์สอบเรื่องการรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)

หลังจากสมัครแล้ว

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์โครงการ NUD Prep Test ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
  2. *ขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบกับศูนย์สอบที่ส่งใบสมัครไว้ (นักเรียนที่สมัครสอบไว้จะต้องได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เนื่องจากมี Username และ Password สำหรับดูผลการทดสอบ)

ประเมินความรู้และศักยภาพของตนเอง

       เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ได้ทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเองในรายวิชาพื้นฐาน 5 วิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ทำให้นักเรียนทราบว่าความรู้ทางวิชาการในเรื่องใดที่จะต้องพัฒนา เพื่อให้ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

       เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ได้ทดลองทำข้อสอบแนวการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบโครงการ NUD Prep Test 2018

ลำดับ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ จังหวัด การรับสมัคร
01 โรงเรียนกวางตง สุโขทัย **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
02 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ตาก **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
03 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ กำแพงเพชร **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
04 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ นครสวรรค์ **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
05 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
06 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
07 โรงเรียนสิ่นหมิน พิษณุโลก **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
08 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ลำปาง **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
09 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
10 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร พิจิตร **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
13 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียมัธโนทัย ตาก **รับนักเรียนภายนอกเข้าร่วมทดสอบได้**
15 โรงเรียนนรบุตรศึกษา พิจิตร รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
16 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
17 โรงเรียนสายธรรม สุโขทัย รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
18 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
19 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์ รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
20 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
21 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สุโขทัย รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก พะเยา รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
23 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ รับเฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น


เอกสารดาวน์โหลด


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเป็นศูนย์สอบ NUD Prep Test 2018

หนังสือต้นเรื่อง สำหรับเสนอผู้อำนวยการพิจารณา (สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา)


แบบตอบรับเป็นศูนย์สอบ

สำหรับโรงเรียนที่รับเป็นศูนย์สอบ กรุณากรอกข้อมูลแล้วจัดส่งมาช่องทางที่สะดวกตามที่แจ้งไว้


ใบสมัครทดสอบ

สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว

ติดต่อสอบถามที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


  โทรศัพท์ 055- 378 - 306 ต่อ 1715
  โทรสาร 055378305
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 - 872-9867
  e-mail tipphawant@gmail.com
                 tipphawant@nu.ac.th

ดาวน์โหลดโปสเตอร์โครงการ

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนหอพัก เรื่อง แจ้งปิดหอพัก และ การจองหอพักในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง แจ้งการปิดหอพัก
- อ่านข่าวสารสำหรับนักเรียน เรื่อง การจองหอพักนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
×

กำหนดคะแนนเต็ม

ของรายวิชา

×
ยินดีต้อนรับครับผม ×
:: ติดต่อได้ที่

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 1 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-55378-306-10
โทรสาร 0-55378-305
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00047788-1

© 2016 - 2018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, Inc. All rights reserved. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559